Portál.cz > Úvodní stránka Důležitý krok

Důležitý krok

Jistě už tušíte, že prvním krokem bude zjištění, zda člověk, který vás tak trápí nebo sabotuje vaši práci, není manipulátor.

Jak na to? Vcelku jednoduše – stačí použít seznam 30 charakteristických znaků jednání manipulativních osob. 

  V předcházejících kapitolách byly popsány některé manipulativní postupy, aby byl objasněn smysl jednotlivých charakteristických znaků. Zásoba manipulativních manévrů je nepřeberná, takže nelze uvést všechny příklady. Ty, které tu jsou popsány (všechny se skutečně staly), patří k nejběžnějším praktikám. Úmyslně jsme ponechali stranou případy obelhávání a podvádění (podvodník je téměř vždycky manipulátor se sympatickou maskou), protože pouhé vylíčení několika příběhů by vydalo na celou knihu. K tomu přistupuje skutečnost, že jeden nebo dva příklady nestačí, abychom si vytvořili představu o nesčetných způsobech, jak manipulátor dokáže své okolí oklamat. Část manipulátorů ostatní nepodvádí ani neobelhává. Všichni manipulátoři k tomu totiž nemají patřičný „rozlet“ a také nesledují v životě stejné cíle.

  Seznam obsahuje 30 charakteristických znaků, podle nichž lze identifikovat manipulativní osoby. Do charakteristických znaků jsou zahrnuty i některé důsledky manipulátorova jednání nebo pocity, které vyvolává (například se lidé v jeho okolí cítí nepříjemně nebo mají nutkavou potřebu o něm hovořit v jeho nepřítomnosti). 

  O své „diagnóze“ se nejlépe ujistíte, když si označíte na fotokopii seznamu všechny postoje typické pro člověka, který by podle vás mohl být manipulátor. Musíte také přihlédnout k postojům, které zaujímá k dalším osobám. Stává se, že osoba, kterou máte na mysli, se chová (chovala) jinak ke kolegům, členům rodiny a přátelům než k vám. Vám však jde o zjištění manipulativní osobnosti, ne o definování vztahu mezi vámi a jí. Jestliže se tento člověk snaží ve vašem kolegovi vyvolat pocit viny výčitkami, že není ochoten pracovat přesčas, a přitom s vámi tak nejedná, přesto postup navozování pocitu viny používá. Pokud se k vám takovým způsobem nechová, má k tomu důvod: je totiž intuitivní a dobře ví, s kým má tu čest. Dokážete-li odmítnout nebo snadno vyjadřujete opačný názor, nejste tou pravou osobou, po níž bude nějaké služby žádat. Zaměřuje se na pasivnější osoby. Nechává-li vás lhostejnými, co si ostatní o vás myslí, necítíte-li se provinilí za své jednání (a máte zcela pravdu), nepředstavujete pro manipulátora ideální kořist. Jednak vidí, že všechno, čím se vás snaží zasáhnout, jde mimo vás a nezraňuje vás, jednak si vás otestoval a dospěl k závěru, že na vás svou moc nedokáže plně uplatnit.

  Jste-li lhostejní k obviňování, výhrůžkám, kritikám, zevšeobecňujícím soudům, názorům druhých atd., možná si ani neuvědomíte, že vás někdo obviňuje, kritizuje, vyhrožuje vám apod. Jinými slovy – mnoho znaků ze seznamu nezaškrtnete. Postřehla jsem, že polovina z lidí, kteří jsou k manipulaci zcela lhostejní, nedokáže manipulátora poznat. Jeví tendenci přesvědčovat ostatní o dobrých úmyslech manipulátora a vytýkat jim přecitlivělost. Částečně mají pravdu, ale současně upadají do opačného extrému – negují existenci reálného problému ve svém okolí. Lidé lhostejní k manipulaci si vždy plně neuvědomují, proč druzí trpí, a mají sklon přehlížet její účinky. Devadesát procent z nás manipulace zraňuje, zbývajících deset procent tvoří lidé lhostejní k manipulaci. Někdy se tito lidé dokonce dostávají do konfliktu se svými partnery. Partner totiž jasně rozpozná manipulativní manévry jiného člena rodiny, „bije na poplach“, ale „lhostejný“ partner ho nevyslyší, což se stává dalším zdrojem stresu. Tento poznatek lze tedy shrnout takto: lidé, kteří jsou v emoční rovině k manipulaci lhostejní, nejsou vždycky schopni rozpoznat typické rysy manipulativního chování. 

  Rozpoznání manipulátora brání dva další důvody: bu dotyčná osoba manipulátor není (tím lépe), nebo vámi manipuluje způsobem, který už nedokážete zachytit. Lidé ve vašem okolí vidí, jak vám manipulátor škodí, jak si vás podmanil, abyste na něm byli závislí. Vy si však vždycky najdete příležitost, abyste jim objasnili, že jste zcela svobodní a šťastní. K tomu přistupuje čtvrtý důvod – pouhé pomyšlení, že si s vámi někdo pohrává, je pro vás nepřijatelné. Někdo je schopen takovou skutečnost přiznat, ale pro jiného je nemyslitelná, což rozhodně nepřispívá k hlubšímu analyzování celé situace.

  Přes všechna uvedená fakta se jen zřídkakdy stává, že nelze typické manipulativní chování rozpoznat. 

  Prvním krokem tedy je zaškrtnutí jednotlivých znaků, následuje zjištění počtu zaškrtnutí. Od osmi znaků máte skutečně co dělat s manipulativní osobností. Při zjištění osmi znaků ze seznamu už nelze chování dané osoby považovat za zcela normální. Manipulátoři, které odhalíte, však obvykle dosáhnou 15 a více „bodů“. Od 20 charakteristických znaků zjištěných u téže osoby si můžete být jisti, že jste ve styku s člověkem, který ohrožuje nejen vaše zdraví, ale i manželství, práci, plány do budoucna, svobodné rozhodování atd. Může vás dostat (nebo už dostal) do duševního rozpoložení, kdy pochybujete o svých schopnostech a o své osobnosti (to se však netýká „lhostejných“). Musíte tudíž reagovat co nejrychleji.

Třicet charakteristických znaků
Lze určit třicet charakteristických znaků; čtyři z nich vyplývají z ostatních šestadvaceti. V jednání jedince, jehož označujeme jako manipulátora, poznáme přinejmenším deset charakteristických znaků z tohoto seznamu:

 1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.
 2. Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
 3. Nesděluje jasně své žádosti, potřeby, city a názory.
 4. Obvykle odpovídá neurčitě.
 5. Mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
 6. Své žádosti zakrývá logickými důvody.
 7. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.
 8. Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 9. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně).
 10. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství.
 11. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.).
 12. Nedbá na žádosti druhých (i když tvrdí pravý opak).
 13. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka apod.).
 14. Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
 15. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
 16. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.
 17. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.
 18. Lže.
 19. Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
 22. Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde za svými cíli velmi důsledně, ale na úkor druhých.
 29. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Více se o tématu dozvíte v knize Nenechte sebou manipulovat

Zpět na seznam témat