Portál.cz > Knihy

Ediční řady

Datum: 21.3.2012

EDIČNÍ ŘADY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL111 Hry

Skupinové hry pro rozvíjení různých sociálních dovedností a kompetencí vhodné pro hraní venku i uvnitř, na táborech, letních školách, prázdninových pobytech, skautských výletech apod. Cílovou skupinou jsou volnočasoví pracovníci, vedoucí skupin mládeže, angažovaní vychovatelé.


112 Tréninky

Knihy jsou určeny pro jednotlivce, rozvíjejí intelektuální a paměťové dovednosti. Další cílovou skupinou jsou senioři, kteří se cvičí v různých dovednostech a snaží se i ve stáří udržovat v kondici tělesné i duševní.


113 Hry, nápady, tvořivost

Zábavné a tvořivé aktivity, které jsou určeny pro práci s dětmi v rodině, primárně pro práci matky nebo otce s jednotlivým dítětem nebo několika dětmi. Sekundárně jsou využitelné také v prostředí mateřských škol.


121 Rádci pro rodiče

Rádci na nejrůznější výchovná témata pro rodiče, případně prarodiče. Tematické okruhy: výchova malých dětí, výchova teenagerů, výchovné problémy a metody atd.


123 – Rádci pro život

Rádci pro jednotlivce i partnerské dvojice na témata komunikace, partnerský život, práce, vztahy, problémy v lásce, manipulace. Část této řady je určena manažerům, podnikatelům a lidem v pracovním prostředí (time management, komunikace v zaměstnání, krize v práci a v osobním životě).


124 Rádci pro zdraví

Rádci pro pacienty, jejich blízké, případně pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří o tyto nemocné pečují. Zaměření především na psychická onemocnění, v případě somatických nemocí je také zdůrazněn psychologický a sociální rozměr nemoci.


126 Management

Rádci pro manažery, vedoucí pracovníky, týmové kouče. Hlavními tématy této řady jsou time management, koučování, komunikace mezi podřízenými a nadřízenými, komunikace na pracovišti.


131 Spiritualita (křesťanská)

Knihy s křesťanskou spirituální tématikou (otázky víry v Boha, uzdravení skrze víru, křesťanská moudrost). Knihy jsou určeny aktivním a přemýšlivým křesťanům.


132 Spiritualita (obecná)

Knihy na témata, která spojují křesťanskou, judaistickou a východní spiritualitu a orientální duchovní nauky, moudrost starých duchovních tradic. Knihy jsou určeny milovníkům spirituální literatury.


133 Spektrum (malé)

Řada mapuje různé psychoterapeutické směry, především staví na směru jungovské analytické psychologie. Je vydávána pro psychoterapeuty, zájemce o hlubinnou psychologii a další psychoterapeutické směry.


134 Spektrum (velké)

Základní díla většího rozsahu od významných osobností psychoterapie. Řada je určena pro psychoterapeuty, zájemce o hlubinnou psychologii a další psychoterapeutické směry.


137 Populárně naučná literatura

Nová řada Portálu se obrací k těm čtenářům, které zajímají naše tradiční témata z psychologie, psychiatrie, sociologie a dalších oborů, ale nemají chuť pouštět se do odborných nebo profesně zaměřených knih. V řadě populárně naučné literatury proto najdou čtivě a srozumitelně napsané knihy uznávaných domácích i zahraničních autorů, kteří umějí podat své téma s nadhledem a přístupně, aniž by však sklouzli k povrchnosti nebo senzačnosti. Publikace z této řady proto osloví nejen poučenou laickou veřejnost, ale i studenty a odborníky, pro něž budou zajímavým zpestřením jejich studia nebo profesního rozvoje.


141 Rozhovory

Rozhovory představují významné osobnosti především českého veřejného života. Cílovou skupinou jsou čtenáři se zájmem o výrazné osobnosti vědy, psychoterapie, kultury a společenského života.


142 Příběhy vázané

Knihy beletristického rázu s menším rozsahem, které reflektují především psychoterapeutická či spirituální témata.


143 Příběhy ostatní

Řada se specializuje na narativní spirituální literaturu, která těží z univerzální moudrosti slavných osobností, náboženských učitelů, mistrů moudrosti. Knihy jsou pojaty jako pomůcka hledajícím lidem na jejich cestě životem.


144 Beletrie psychologická

Řada beletrizovaných próz z psychoterapeutického prostředí (I. D. Yalom, T. Hayden). Obsahuje skutečné příběhy, které ilustrují vztah psychoterapeuta ke svým pacientům. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří rádi čtou beletrizované příběhy na psychologická témata.


145 Literatura faktu

Knihy na závažná životní témata (nemoc blízkého, duševní choroba, výchova osvojeného dítěte, sociálně nezvladatelné nemoci), která jsou zpracována beletristickým způsobem většinou jako autentické svědectví postižené osoby nebo terapeuta. Knihy jsou určeny pomáhajícím profesím a čtenářům psychologické, speciálně-pedagogické a pedagogické literatury faktu.


149 Dětská beletrie

Řada obsahuje bohatě ilustrované knihy určené dětem, ať už pro samostatné čtení, nebo četbu s rodiči. Zahrnuje knihy říkadel, básní, pohádek, prvních čtení i příběhů pro starší děti. Tituly jsou specifické důrazem na poznávací či výchovný aspekt, který doprovází děj.


211 Velké studium

Řada staví na renomovaných autorech především z oblasti psychologie, pedagogiky a sociální práce. V poslední době převažují tituly převážně českých autorit v jednotlivých oborech. Knihy jsou základními učebnice, které pokrývají celý obor, a některé z nich mají doporučení Vědecké rady nakladatelství Portál. Řada je určena především studentům vysokých škol.


212 Klasická díla

Řada zprostředkovává odborníkům a zájemcům z řad laiků zlatý fond publikací, které mají klíčový význam pro vývoj humanitních oborů, jako jsou psychologie, pedagogika, mediální studia a další. Jejím cílem je vydávat texty osobností, jež ovlivnily myšlení dalších generací, položily základy dalšího směřování v daném oboru a mohou být inspirací pro člověka dnešní doby.

213 Malé studium

Řada uvádí do jednotlivých oborů různých sociálních věd (psychologie, pedagogika, sociální práce, ale i mediální studia, sociologie, politologie, filozofie). Knihy jsou určeny především studentům vysokých škol.


215 Přehledy

Literatura typu úvodu do jednotlivých oborů (psychologie, pedagogika, sociologie, sociální práce) od domácích i zahraničních autorů. Cílovou skupinou jsou především studenti středních a vysokých škol.


216 Slovníky

Slovníková a encyklopedická literatura převážně od českých autorů pro studující i praktiky. Pokrývá obory sociální práce, psychologie, pedagogika, sociologie, speciální pedagogika. Cílovou skupinou jsou především studenti vysokých (ev. středních) škol.


221 Pedagogická praxe

Praktické příručky pro pedagogy, které uvádějí do různých pedagogických metod, oborů, řada mapuje současné pedagogické dění a trendy. Cílovou skupinou jsou studenti pedagogiky a učitelé základních a středních škol.


222 Speciální pedagogika

Řada zaměřená na poruchy učení a různé poruchy autistického spektra (Aspergerův syndrom). Je určená především pro speciální pedagogy, ale zahrnuje i některé tituly pro rodiče. Dále jde o knihy pro odborníky, kteří pracují s osobami s handicapem, do cílové skupiny dále patří rodiče dětí s postižením.


223 Praxe

Řada mapuje různé psychologické a sociální obory především z pohledu praxe. Sociální pracovníky a psychology zasvěcuje je do nejmodernějších trendů a zároveň reflektuje sociálně-psychologické prostředí. Cílovou skupinou jsou pracovníci pomáhajících profesí, psychoterapeuti, sociální pracovníci.


224 Praxe v sociálních službách

Literatura pro odborníky z oborů sociální práce, která přináší teoretické i praktické novinky oboru, reaguje na změny v zákonech, zahrnuje kazuistiky, příklady, rozbory vycházející ze statistických dat, nejnovějších šetření apod. Cílovou skupinou jsou pracovníci pomáhajících profesí, psychoterapeuti, sociální pracovníci.


228 Náměty pro vyučování

Řada je určena učitelům dětí ZŠ. Knihy jsou především didaktickou pomůckou, jak vyučovat jednotlivé předměty, dávají inspiraci pro každodenní výuku. Cílovou skupinou jsou pedagogové primárního vzdělávacího stupně.


231 Výchova 3–8

Řada je určena především pedagogům v oblasti preprimárního vzdělávání a mapuje oblasti výchovy, které jsou specifickým doplňkem výuky v MŠ a prvních ročnících ZŠ (loutkové divadlo, inspirace pro různá roční období, předškolní četba a vzdělávání).


232 Hry pro děti 3–8

Řada je koncipována jako náměty pro učitelky MŠ pro práci se skupinami dětí. Zachycuje celé spektrum her a aktivit, které je s dětmi ve školce nebo ve školních družinách možné provozovat.


233 Pracovní pomůcky 3–8

Pomůcky (pracovní listy a sešity) pro učitelky MŠ se zaměřením na rozvíjení jednotlivých oblastí a dovedností, které je před nástupem do školy a v prvních ročnících ZŠ potřeba procvičovat (grafomotorika, počítání, abeceda).

Fotogalerie 25