Portál.cz > Úvodní stránka Skupinová pravidla

Skupinová pravidla

Při práci s žáky formou netradičních aktivizujících vyučovacích metod učitel nevystačí s „běžnými“ pravidly stanovenými pro tradiční výuku (vnitřní řád školy, školní řád). Doporučuje se vytvořit pravidla jiná, která budou lépe zohledňovat skupinovou výuku, budou lépe vyhovovat všem účastníkům a přispějí k dosažení dobrých studijních výsledků. Tato pravidla vlastně vyjadřují vhodné způsoby chování a jednání žáků při aktivní výuce. Jsou to stručná vyhlášení, na jejichž charakteru i formulaci se mají podílet všichni žáci. Počet pravidel by se měl pohybovat mezi 6–9 body. Pokud je pravidel méně, neobsáhnou všechna doporučení pro práci ve skupinách, pokud je jich naopak více, příliš omezují aktivitu účastníků.
Pravidla spolupráce stanovujeme buď před zahájením výukového bloku, kdy budeme těmito alternativními metodami pracovat, nebo na začátku školního roku v předmětech, kde počítáme s častým zařazováním aktivních kooperativních metod.

Praktické stanovení základních pravidel:
Pravidla spolupráce může učitel vytvořit různými způsoby, jednou z technik jejich formulace je níže popsaná metoda. Tento způsob tvorby pravidel vychází z přesvědčení, že je třeba pravidla spolupráce stanovovat zásadně „zdola“, tzn. že pod vedením učitele je tvoří sami žáci. To zaručuje, že se bude jednat skutečně o potřebné zásady a pravidla, jež žákům vyhovují, že budou vyjadřovat požadavky aktivní výuky, a hlavně že je budou žáci respektovat a dodržovat.
Stanovení základních pravidel následujícím způsobem trvá 20–30 minut, pracuje celá skupina (třída):

 1. Učitel rozdělí žáky do skupin po přibližně šesti žácích, každá skupina pracuje samostatně v pracovních hnízdech.
 2. Nejprve pracuje každý žák sám. Obdrží dva odpovědní lístky, na které stručně a výstižně napíše, jaké zásady spolupráce považuje při skupinové práci své třídy za důležité a proč (asi 5 minut).
 3. Po uplynutí stanovené doby pokládají žáci odpovědní lístky na hromádku do středu skupiny rubem vzhůru, zatím je nečtou. Po získání lístků od všech členů skupiny se lístky promíchají, žák pověřený řízením práce (role koordinátora) čte postupně názor po názoru, skupina diskutuje o jejich smyslu a významu pro skupinovou výuku.
 4. Vždy po seznámení se s názorem a po jeho prodiskutování se skupina rozhodne, zda s ním souhlasí (příp. zda jeho autor souhlasí s nějakou úpravou). Pokud je názor odsouhlasen a přijat, napíše ho skupina na arch papíru. Takto pokračují skupiny v práci až do vyčerpání všech námětů.
 5. Jakmile je práce ve skupinách ukončena a zapíšou se všechna odsouhlasená pravidla na arch papíru, učitel postupně vyzve mluvčí jednotlivých skupin k prezentaci (seznámení, vysvětlení, zdůvodnění) jejich pravidel.
 6. Mluvčí skupin postupně (bod po bodu) předčítají pravidla a společně se všemi ostatními skupinami o nich diskutují. Pokud konkrétní pravidlo odsouhlasí všichni členové třídy (celé skupiny), zapíše se na výsledný arch papíru. Pokud se členové na některém pravidlu nemohou shodnout, je třeba o něm diskutovat tak dlouho, než se dojde k závěru (kompromisu), který je přijatelný pro všechny (většinu).
 7. Odsouhlasená pravidla se následně stávají závaznými, jsou normou chování pro práci. Jsou vyvěšena ve třídě a pravidelně se používají.
 8. Učitel i žáci průběžně kontrolují význam a aktuálnost pravidel pro výuku. Pokud dojde skupina k závěru, že je některé pravidlo nadbytečné nebo je nesprávně formulováno, příp. že některé pravidlo chybí, mohou vždy po domluvě stávající pravidla upravit.

Přehled nejběžnějších pravidel spolupráce:

 • Na vyučování chodím včas, snažím se nechybět.
 • Respektuji rozdělení do skupin, ve skupině pracuji aktivně, přispívám k jejím dobrým výsledkům.
 • Uznávám druhé, nevnucuji násilím své názory.
 • Dodržuji časový harmonogram práce.
 • Pokud mám výhrady k práci skupiny, spolužáka nebo učitele k tématu, vhodně se k tomu vyjádřím.
 • Snažím se vystřídat ve všech rolích.
 • Jsem -li příliš unavený(á), požádám o přestávku.
 • Svůj mobilní telefon nechám vypnutý.
 • Dostanu -li úkol, vždy se snažím jej splnit.

Více se o tématu dozvíte v knize Metody aktivního vyučování

Zpět na seznam témat